ForsidenFacebookArtiklerMedlemmerProdukterBildegalleri
Forsiden
Lover og vedtekter for HJJK

Lover og vedtekter for Haugesund Ju-Jutsu Klubb (HJJK), stiftet 01.01.1974. Vedtatt den 23.05.2005 med senere endringer senest av 07.06.2005.

Godkjent av HJJK Styret den 23.05.2005 og av Ekstraordinært årsmøte 07.06.2005. (Vedtatt av NIF Idrettsstyret 24.09.2004)§ 1 Formål

HJJKs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

HJJK er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets. HJJK er medlem av Norges Kampsport Forbund. HJJK hører hjemme i Haugesund kommune, og er medlem av Haugesund idrettsråd.(2) HJJK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(3) Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder HJJK uavhengig av hva som måtte stå i HJJKs egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer HJJKs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(4) Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt HJJKs lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i HJJK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i HJJKs aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i HJJK, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i HJJK.(5) Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra HJJKs side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til HJJKs tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

(6) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 • a) når vedkommende selv er part i saken
 • b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
 • c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 • d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(7) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøtet

HJJKs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(8) direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på HJJKs internettside.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle HJJKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede på Årsmøtet, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet det kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av HJJK.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:(9)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 3. Velge møteleder, sekretær (10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle HJJKs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle HJJKs regnskap i revidert stand.(11)
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent, trener og styre honorarer.
 8. Vedta HJJKs budsjett (11) og eventuelle uttak fra sparekonto.
 9. Behandle HJJKs organisasjonsplan. (12)
 10. Foreta følgende valg:
  • a) Leder og nestleder
  • b) 3 styremedlemmer (13) og 2 varamedlemmer
  • c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt.9. (Eks.: Sportslig Komité)
  • d) 1 revisor (14)
  • e) Valgkomité for neste årsmøte. Medlemmer til styret velges enkeltvis. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i HJJK, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i HJJK

Ekstraordinært årsmøte i HJJK innkalles av HJJKs styre med minst 14 dagers varsel etter:

  • a) Vedtak på årsmøte i HJJK.
  • b) Vedtak i styret i HJJK.
  • c) Skriftlig krav fra 1/3 av HJJKs stemmeberetige medlemmer.
  • d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i HJJK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 14 HJJKs styre (15)

HJJK ledes og forpliktes av styret, som er HJJKs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal (16)

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå HJJKs administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere HJJK utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

HJJK skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i HJJK, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av HJJKs organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere HJJK utad uten styrets godkjennelse.(18)

§ 16 Lovendring (19)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i HJJK etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av HJJK styret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. HJJK styret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for HJJK, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning (20)

Oppløsning av HJJK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(21)

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.


Fotnoter:

 • (1) Jfr. NIFs lov § 2-2, 2-15 og 10-5
 • (2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
 • (3) Personlige medlemmer betyr at HJJK ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.
 • (4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
 • (5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
 • (6) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»
 • (7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
 • (8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
 • (9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
 • (10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i HJJK.
 • (11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.
 • (12) Organisasjonsplanen skal regulere HJJKs interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
 • (13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
 • (14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere HJJKs regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»
 • (15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)
 • (16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
 • (17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
 • (18) Dette innebærer bl.a. at det bare er HJJKs styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder HJJK rent juridisk/økonomisk.
 • (19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.
 • (20) Jfr. NIFs lov § 2-16.
 • (21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette HJJK benyttes.Printer vennlig forhåndsvisning

Informasjon om oss
Les artikkelen på denne siden. Kontakt oss!
Om oss
Treningstider HJJK
Finn oss på kartet
Det er avsatt midler i budsjettet til å støtte medlemmer som vil reise på stevne, dommerkurs etc. Søknadskjema for støtte

Siste Nytt
Viktig informasjon blir lagt i listen til høyre under "Informasjon om oss". Klikk på de enkelte postene i listen for å bli sendt videre!

Les mer her Om oss

Les mer her Organisasjonsplan

Les mer her Facebook

Les mer her Årsmøte 2017

Les mer her Treningstider

Les mer her Årsmøte 2017

Les mer her Begynn å trene ju jutsu!

Les mer her Knalltøffe T-Skjorter

Les mer her Prisliste for utstyr

Les mer her Alle bilder

Antall treff: 1034681 - Sist oppdatert: 24.08.2017 av ed - Webmaster: Big1 - Powered by Subdreamer - Dine treff: 1